คาํ เชญิ ชวนสู่ช่วงเวลาแห่งความเงยี บสงบ และการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ